POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.1PLUS.1.PL z dnia 21.11.2014 roku

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających ze Strony (strona internetowa www.1plus1.pl), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 1plus1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000421340 (Administrator).
 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają ze Strony, w szczególności formularza kontaktowego i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (Użytkownik).
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia działalności za pośrednictwem lub pomocą Strony, a zwłaszcza:
   1. świadczenia dostępnych w jej ramach usług, w szczególności udostępnienia możliwości zgłoszenia awarii usług świadczonych przez Administratora;
   2. marketingu usług świadczonych przez Administratora, w tym stworzenia bazy potencjalnych klientów Administratora;
   3. przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej – newslettera;
   4. dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników;
   5. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony;
   6. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
   7. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
   8. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Strony.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie niniejszym informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub tej osoby.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na adres Zabłocie 23, 30-701 Kraków lub adres poczty elektronicznej bok@1plus1.pl albo lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Strony.
 6. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt z Administratorem na adres Zabłocie 23, 30-701 Kraków lub na adres poczty elektronicznej bok@1plus1.pl.
 7. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Stroną oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 8. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
  1. lepsze dopasowanie Strony do potrzeb Użytkowników;
  2. tworzenie statystyk;
  3. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkowników;
  4. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 9. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji ich komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  1. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  2. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora tych informacji elektronicznych na komputerze Użytkownika.
 10. Jeżeli Użytkownik zamieszcza za pomocą formularza kontaktowego Strony jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 11. Administrator zleca czynności związane z hostingiem spółce nazwa.pl S.A.. Wspomniana spółka nie będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 12. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej bok@1plus1.pl.
 13. Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie Strony techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.